Call Back 

Termeni si Conditii

Bine ati venit pe website-ul de prezentare al firmei de mutari, transport, manipulare si depozitare: SMARTMOVING LOGISTICS S.R.L.!
 
1. 
SCOPUL TERMENILOR SI CONDITIILOR, CONTACT
1.1. SCOPUL TERMENILOR SI CONDITIILOR
Termenii si Conditiile se aplica tuturor interactiunilor si a contractelor incheiate intre SMARTMOVING LOGISTICS S.R.L., strada Campului, nr. 251, ap. 1C, Cluj-Napoca, Romania, (denumit in continuare “SMARTMOVING LOGISTICS” sau “Prestator”) si Utilizator/Client/Beneficiar in versiunea valabila in momentul efectuarii unei actiuni pe website-ul online http://www.smartmoving.eu/.
Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii sa gaseasca cat mai usor, structurat si rapid informatiile necesare. www.smartmoving.eu/ este un site de prezentare al serviciilor proprii sau ale colaboratorilor.
1.2. CONTACT:
Ne poti contacta astfel:
- la adresa postala SMARTMOVING LOGISTICS SRL, strada Campului, mr. 251, ap. 1C, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania
- telefonic: 0740 835 055 / 0752 692 671
- prin e-mail la: contact@smartmoving.eu
Te rugam sa ai in vedere ca programul de functionare al departamentului de suport este in intervalul Luni – Vineri, 9:00 – 17:00 (cu exceptia Sarbatorilor legale si a zilelor anuntate).
 
2. REGULI GENERALE PENTRU FOLOSIREA WEBSITE-ULUI: wwww.smartmoving.eu
2.1. Accesul pe acest website se face gratuit.
2.2. Website-ul poate fi folosit doar de catre persoanele care au varsta peste 18 ani.
2.3. Persoanele care nu au implinit 18 ani pot folosi website-ul numai cu acordul parintilor sau tutorelui legal.
2.4. Utilizator/Client/Beneficiar este orice persoana juridica sau persoana fizica care contracteaza SMARTMOVING LOGISTICS pentru prestari servicii de mutare, transport, manipulare sau / si depozitare.
*Te rugam sa ai in vedere ca omitem adresarea directa catre toate genurile tocmai pentru a fi mai usor de citit, dar acest text se refera atat la clientii de gen masculin, cat si la cei de gen feminin.
2.5. Odata cu accesul pe site, iti dai acordul pentru a-ti transfera datele personale. Solicitam consimtamantul pentru a-ti procesa datele, iar in lipsa acestuia nu se poate folosi website-ul online. Tipul si modul de prelucrare a datelor personale sunt explicate aici: Politica de Cookies si Politica de Confidentialitate.
2.6. Pentru a ne asigura ca am inregistrat corect datele tale, te vom contacta dupa ce te-ai intreprins una dintre urmatoarele actiuni in website-ul: completarea formularului de contact / cererea de estimare de pret / asistenta online.
2.7. Website-ul online al SMARTMOVING LOGISTICS constituie doar un catalog de prezentare servicii. Prin descrierea serviciilor in website-ul online, Prestatorul invita Utilizatorul / Clientul / Beneficiarul sa actioneze cu scopul rezervarii / achizitionarii serviciilor prezentate, sa completeze formularul de contact / sa ceara o estimare de pret sau asistenta online, cu posibilitatea incheierii unui contract de prestari servicii.
 
3. PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntar. Cu toate acestea, mentionam ca lipsa consimtamantului duce la imposibilitatea de intrare in contact a partilor si utilizarea website-ului. Toate informatiile cu privire la procesarea datelor cu caracter personal sunt disponibile in Politica de confidentialitate.
3.2. In unele situatii iti vom solicita consimtamantul in website-ul pentru a-ti confirma acceptul de trimitere a formularelor. Mai multe informatii sunt disponibile in Politica de confidentialitate
 
4. CONTRACTAREA SMARTMOVING LOGISTICS
4.1. Comenzile sau cererile pentru oferta de servicii si preturi pot fi date utilizand formularul de contact, estimari preturi, asistenta online de pe acest site, prin e-mail sau telefon. Utilizatorul are obligatia de a furniza date corecte si cat mai concrete cu privire la proiectul / serviciile dorit/e pentru o oferta de pret estimata cat mai precis posibil.
SMARTMOVING LOGISTICS nu poate fi tras la raspundere sub nici o forma pentru neplaceri cauzate de furnizarea de catre utilizator a unor informatii incorecte sau incomplete.
In cazul in care SMARTMOVING LOGISTICS considera o cerere sau o comanda ca fiind incompleta sau incorecta, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizata de acesta ori poate recurge la programarea unor sedinte de evaluare a volumului de munca la locatiile Prestatorului, daca acesta este de acord.
SMARTMOVING LOGISTICS poate, de asemenea, sterge cererea fara nici o instiintare a utilizatorului.
4.3. Oferta de pret intocmita de SMARTMOVING LOGISTICS S.R.L. va avea intotdeauna forma scrisa pentru a fi considerata valabila.
Obligatoriu oferta de pret va contine semnatura si stampila reprezentatului SMARTMOVING LOGISTICS S.R.L. care a intocmit-o.
4.4. Durata prestarii serviciilor se va negocia prin documentul ce contine oferta de pret si stabili prin contractul de prestari servicii incheiat, semnat si stampilat de ambele parti.
Termenul contractului poate fi modificat prin acordul ambelor parti, prin act aditional la prezentul contract, incheiat cu cel putin 3 zile inainte de data incetarii prezentului contract.
Prestatorul poate prelungi unilateral termenul contractului cu notificarea Beneficiarului. 
4.5. Contract: intelegerea scrisa, semnata si stampilata dintre Prestator si Beneficiar pentru furnizarea serviciilor in conformitate cu Termenii si conditiile prezente, Solicitarea serviciului, Programari, Pret.
 
5. METODELE DE PLATA

Plata: cuantumul pecuniar de platit din partea Clientului, in conformitate cu clauza contractuala
Societatea SMARTMOVING LOGISTICS S.R.L. accepta plata numerar si O.P. – doar in baza proformei / facturii emise.
Termenul de plata se va consemna in contractul de prestari servicii incheiat intre parti: Prestator si Beneficiar.
Nota: Niciodata nu vom cere efectuarea de plati prin intermediul acestei platforme online – constituita sub forma unui website de prezentare prestari servicii de mutari, transport, manipulare si depozitare in numele societatii SMARTMOVING LOGISTICS SRL.
 
Nota: Niciodata nu iti vom trimite un email prin care sa iti solicitam sa faci plata intr-un anumit cont bancar neavand la baza un contract de prestari servicii semnat si stampilat de ambele parti si care va contine informatii referitoare la plata in baza facturilor emise. Ignora orice astfel de emailuri si nu initia plata. In aceste situatii te rugam sa redirectionezi emailul nemodificat catre adresa: contact@smartmoving.eu.
 
6. OBLIGATIILE PARTILOR:
6.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

6.1.1. Prestatorul are dreptul de a primi plata pentru serviciile executate potrivit contractului.
6.1.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de mutare prevazute in termenele stabilite de comun acord si prevazute in contract.
6.1.4. Prestatorul se obliga sa respecte confidentialitatea privind serviciile pe care le presteaza fata de Beneficiar, in baza contractului, fata de terte persoane.
6.1.5. Raspunderea Prestatorului fata de bunurile ce fac obiectul prezentului contract incepe in momentul preluarii lor si inceteaza in momentul predarii.
6.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:
6.2.1. Beneficiarul are dreptul sa beneficieze de serviciile prestate in temeiul contractului.
6.2.2. In cazul producerii unui prejudiciu cauzat de catre Prestator - Beneficiarului, din culpa exlcusiva a Prestatorului, estimarea valorii prejudiciului, precum si procedura care trebuie urmata in acest caz, se va stabili de catre societatea de asigurare la care este asigurat Prestatorul.
6.2.3. Beneficiarul se obliga sa obtina si sa puna la dispozitia Prestatorului toate autorizatiile/ politele de asigurare obligatorii si necesare bunurilor, conform normelor legislative in vigoare, in vederea indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor ce rezulta din prezentul contract.
6.2.4. Beneficiarul are obligatia receptionarii cantitative si calitative a bunurilor ce fac obiectul contractului in momentul predarii acestora. Orice reclamatie cu privire la necorespunderea cantitativa sau calitativa a acestor bunuri trebuie observata si comunicata in scris Prestatorului, in momentul receptionarii bunurilor sub sanctiunea neluarii lor in considerare.
6.2.5. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor executate de Prestator, in baza facturii emise de catre acesta din urma, conform termenului de plata stipulat in contract.
 
7. SANCTIUNI:

7.1. Pentru neplata la termen a facturii, Beneficiarul va datora Prestatorului penalitati de intarziere calculate la valoarea facturii emise, in functie de cuantumul stablit pentru fiecare zi de intarziere.
 
8. INCETAREA CONTRACTULUI:

8.1. Contractul inceteaza la expirarea termenului prevazut; contractul poate inceta inainte de expirarea termenului prin acordul ambelor parti, exprimat in scris si concretizat intr-un act aditional la prezentul contract.
8.2. Oricare dintre parti are dreptul de a rezilia contractul, daca una din parti nu isi executa in mod culpabil obligatiile contractuale. Rezilierea opereaza de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, fara alte formalitati prealabile si fara interventia instantei judecatoresti, la expirarea unui termen de remediere de 5 de zile calculat de la data notificarii transmise partii in culpa, de catre cealalta parte, daca partea in culpa nu remediaza, in cadrul termenului mentionat mai sus, situatia notificata.
8.3. Prestatorul poate denunta unilateral contractul, cu un preaviz de 5 zile acordat Beneficiarului, fara alte formalitati prealabile si fara interventia instantei judecatoresti.
 
9. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/ si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune sau alte interese.
 
10. LITIGII
10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
10.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Municipiul Cluj-Napoca;
 
11. NOTIFICARI:
11.1. In acceptiunea partilor contractante, orice comunicare sau notificare in legatura cu prezentul Contract va fi facuta in scris, va fi redactata in limba romana si va fi adresata dupa cum urmeaza:
•  pentru Prestator: S.C. SMARTMOVING LOGISTICS S.R.L.
•  pentru Beneficiar: _________________________________
11.2. Orice modificare a adreselor mentionate mai sus va fi comunicata in scris celeilalte parti, intr-un interval rezonabil de timp.
11.3. Comunicarea notificarilor se va face pe cale postala, si vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (A.R.). Notificarile se considera primite de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate in scris.
 
12. MODIFICARI ALE TERMENILOR SI CONDITIILOR

Prestatorul este indreptatit sa modifice Termenii si Conditiile unilateral daca este necesar sa se adapteze modificarilor aduse cadrului juridic sau tehnic.
In cazul in care, din indiferent ce motiv, orice clauza din acesti Termeni si Conditii se va dovedi nula, inaplicabila sau nevalabila, ea va fi inlocuita cu o clauza valida, cat mai aproape ca sens de clauza initiala.
Nevalabilitatea/ineficacitatea unei clauze/prevederi din acesti Termeni si Conditii si/sau Contract nu va afecta valabilitatea/aplicabilitatea celorlalte clauze/prevederi, care vor continua sa se aplice nemodificate.
 
 
Folosirea in continuare a acestui site inseamna implicit acceptarea termenilor si conditiilor descrise mai sus.